• دولت و ملت ، همدلی و همزبانی

Random Articles

Most Viewed Articles

Statistics

Today : 561
Yesterday :288
This Week : 1493
Last Week : 2818
This Month : 8416
Last Month : 9388
Online :1
Online Members : 0
Online Guests : 1

سایت های مرتبط

Prayer Times

 
امور مشاوره جلسه دوم مهارت ارتباط موثر

جلسه دوم مهارت ارتباط موثر

 

هفته ی گذشته در بحث مهارت ارتباط موثر، تعریف و اهمیت و عناصر اصلی ارتباط موثرتوضیح داده شد، این هفته به ادامه ی بحث می پردازیم.

 

 

   اجزاي ارتباط


عناصر کلامي و غيرکلامي ارتباط هر کدام اجزاي خود را دارند. اين اجزا را مي توان به اين صورت تعريف نمود:

 

 • محتواي كلام: اينكه موضوع گفتگو چيست، خود مي تواند به ادامه ارتباط يا قطع آن منجر گردد.
 • توجه به ابعاد فرهنگي وخرده فرهنگي: هنگامي كه گوينده و شنونده به ويژگي هاي فرهنگي و حتي خرده فرهنگي فرد مقابل توجه نمي
 • كنند، ارتباط قطع مي شود.
 • چگونگي شروع صحبت: نوع آغاز محاوره، يعني اولين جملات و اولين نشانه هاي غيركلامي برقراري ارتباط، تعيين كننده تداوم ارتباط هستند.
 • نحوه جمله بندي: آيا تا کنون به اين موضوع توجه کرده ايد که بسياري مواقع تحت تأثير کلام ديگران قرار مي گيريد فقط به اين دليل که مي دانند"چگونه بگويند".
 • زمان بندي ارتباط كلامي: هر ارتباط زمان خاصي دارد. برخي ازاين زمان بندي ها عمومي و كلي هستند و تقريبا همگان آن را رعايت مي كنند. مثلا كسي نيمه شب به ديگري تلفن نمي زند. ولي برخي زمان بندي ها ظرافت بيشتري دارند و کساني که ارتباط بين فردي موفق تري دارند اين زماني بندي ها را به خوبي رعايت مي كنند. منظور از زمان بندي، هم زمان برقراري ارتباط، هم مدت آن و هم طول كلام در هريك از زمان هايي است كه فرد نقش گوينده رادرارتباط به عهده مي گيرد.
 • ملاحظات موقعيتي: جايگاه اجتماعي افراد، مكان، وفضاي اجتماعي از ديگر عواملي هستند كه مي توانند به ارتباط مؤثر يا نامؤثر منجر گردند.
 • تن صدا: افرادي كه در برقراري ارتباط ماهر و كارامد هستند به كشش هاي آوايي كلام خود در طول محاوره توجه دارند.
 • آهنگ صدا: علاوه بركشش هاي آوايي ريتم و آهنگ كلام نيزبه مؤثر واقع شدن ارتباط كمك مي كند. به سبك كلام افرادي كه از موقعيت اجتماعي برخوردارند توجه كنيد، اين افراد عوامل فوق الذکر را در کلام خود رعايت مي کنند.
 • تماس چشمي: به خاطر داشته باشيد كه ارتباط تنها گفتن و شنيدن نيست تماس چشمي ابزاري خوب جهت انتقال پيام هاي ظريف اجتماعي حفظ توجه مخاطب وانتقال عاطفه است.
 • حالات چهره اي: چهره و نوع حركات ابرو ودهان نيز پيام هايي به سمت مخاطب مي فرستند كه ارتباط را تسهيل كرده و يا با مانع مواجه مي سازند. حالات چهره به شدت به فرهنگ وابسته اند.
 • ژست ها: افرادي كه در برقراري ارتباط ماهر هستند به كلام، چشم، و حالات چهره اكتفا نكرده و از دست ها، انگشت ها، پاها و باقي اندام هاي بدن براي انتقال پيام استفاده مي نمايند.
 • حالات بدني: سبك نشستن، ايستادن، وراه رفتن يك فرد نيز به طور خودكار پيام هايي به مخاطب منتقل مي سازند.  

ضعف در مهارت هاي اجتماعی منشا بسیاري از آسیب ها،از جمله ترك تحصیل، کم سوادي، فقدان موفقیت تحصیلی، خشونت، بزهکاري و اعتیاد است، بنابراین برای تقویت مهارت ارتباط موثر باید نکاتی را رعایت کرد.

 براي برقراري ارتباط موثر با دیگران باید شش نکته زیر رعایت شود

 1. گوش دادن اگر شنونده نتواند فن گوش دادن را به درستی بکار ببندد، ارتباط وي دچار مشکل می شود.
 2.  صریح و صادق بودن صراحت و صادق بودن فرایندي است که در ارتباطات انسانی نقش موثري دارد. اگر نتوانیم منظور خود را با صراحت بیان کنیم، طرف مقابل به اشتباه می افتد و به حدس و گمان متوسل می شود و از واقعیت دور می گردد.
 3. همدلی و همدردي ما نیاز داریم که دیگران درك درستی از ما داشته باشند و در زمینه نگرانی ها، ترس ها و مشکلاتمان با ما همدلی و همدردي کنند. همدردي، تلاشی است براي درك و فهم نیازهاي ذهنی طرف مقابل. براي همدلی باید بتوانیم خود را جاي دیگران بگذاریم و از دریچه چشم آن ها نگاه و احساس کنیم.
 4. حفظ آرامش و احترام به طرف مقابل ما اغلب در ارتباطات خود با دیگران درصدد ارزیابی آن ها برمی آییم و گاه فکر می کنیم یا باید نظرات و احساسات آن ها را رد کنیم و یا نظرات و احساسات خودمان را به آن ها تحمیل کنیم. ارتباطاتی که بر پایه این روش شکل می گیرد، غالبا تداوم نمی یابد و هر دو طرف درگیر در ارتباط را دچار مشکل می سازد. اگر در ارتباط با دیگران این تصور پیش آید که به نظرات آن ها احترام نمی گذاریم، ارتباط روند مناسب و هدفمند خود را طی نمی نماید.
 5.  خودشناسی و افزایش آگاهی شناسایی دنیاي ذهنی دیگران، همدلی و همدردي کردن با آن ها و یا به نتیجه رسیدن بحث هاي ما با دیگران نیازمند خودشناسی و تلاشی براي افزایش اطلاعات و آگاهی هاي خود جهت شناسایی دیگران و محیط زندگی است. آگاهی از نقاط قوت و ضعف، ترس ها، امیال، آرزوها و نیازهاي خود و پذیرش صادقانه آن ها، کمک می کند ویژگی ها و خصوصیات دیگران را واقع بینانه تر ببینیم و آن ها را بپذیریم.
 6. عدم پیش داوری و قضاوت در روابط
 
  Latest News  
  news  
     
     
  Academics  
  EducationIran  
     
     
  Admission  
  Guidelines  
  Requirements  
  Tuition fee and Expenses  
  Contact us  
  Apply to MUMS