دومین مبحث از سلسله جلسات مهارت های زندگی

 سه خصلت دوستی را جلب می کند: انصاف، همراهی و همدلی در هنگام سختی و ناملایمات، پاکی دل و خیرخواهی نسبت به دیگران. «امام جواد (ع) »

تعریف همدلی

 همــدلی یک مهارت و توانایی است و مانند هر مهارت دیگر نیاز به آموزش، تمرین و تجربه دارد. همدلی به فرد این امکان را می دهد که بتواند احساسات و 

حالاتی را در دیگران بفهمد که تا کنون تجربه نکرده است. همدلی باعث می شود که از سطح خودمان فراتر رفته و دیگران را عمیق تر درک نماییم. به این ترتیب، همدلی قدرت و ظرفیت درک انسان ها را افزایش می دهد. .همدلی در دل مهارت خودآگاهی و هسته اصلی مهارت ارتباط است.

 

 

  • زمینه هاي بروز رفتار همدلانه

1-    فرد با آموزش شناخت و درك احساسات خود و دیگران و تفسیر موقعیت ها، قادر خواهد بود رفتار همدلانه را از خود نشان دهد.

2-     هنگام بروز مشکل، احساسات خود را با دیگران در میان بگذاریم.

3-     متوجه باشیم که همدلی از سوي دوستان داراي حد و اندازه است، افراط در آن امکان سوء استفاده را فراهم می آورد.

4-     اطرافیان خود را به خاطر رفتارهاي همدلانه شان تشویق کنیم.

5-     در برابر افرادي که موجب دلسردي ما می شوند و یا احساسات همدلانه ما را جدي نمی گیرند، مقاومت کنیم.

 

  • راه هاي تقویت همدلی

1-    به دیگران فرصت دهیم تا احساسات خود را به راحتی بیان کنند.

2-     اگر به احساسات خودمان آگاهی داشته باشیم، بهتر می توانیم احساسات دیگران را درك نماییم.

3-     تظاهر به همدلی نکنیم و به احساسات دیگران لطمه نزنیم

4-    در زمان همدلی به حالات چهره و حرکات طرف مقابل توجه کنیم

5-    با درك احساسات طرف مقابل به او بفهمانیم که برایش احترام قائل هستیم.

6-      تجارب گذشته به ما کمک می کند تا احساسات طرف مقابل را بهتر درك کنیم.

7-     هنگام بروز مشکل، احساسات خود را با دیگران در میان بگذاریم.

8-    همدلی از سوي دوستان حد و انـدازه اي دارد، افـراط در آن سـوء اسـتفاده را فـراهم مـی آورد.

9-     با برقراري روابط صمیمانه در خانواده، روحیه همدلی اعضاي خانواده را تقویت کنیم.

10-   در همدلی برای طرف مقابل دلسوزی یا ترحم نکنیم. برای مثال: نگوییم وای بیچاره تو که چه قدر مصیبت کشیدي ... و یا فکر نمی کردم چنین مشکل بزرگی داشته باشی ...

 

  • موانع همدلی

1-    انتقاد

2-    برچسب زدن

3-    ارزیابی

4-    نصیحت کردن

5-    اغراق یا بزرگ کردن مشکل

6-     بی اهمیت و کوچک کردن مشکل

7-    مقایسه کردن

8-    سرزنش کردن

9-    نصیحت کردن، راهنمایی کردن و ارائه را حل

10-         قضاوت کردن. 

Prayer Times

Statistics

Today : 12
This Week : 12
Last Week : 820
This Month : 2310
Last Month : 4814
Online :1
Online Members : 0
Online Guests : 1