قابل توجه کلیه همکاران محترم ایثارگر دانشگاه  و دانشجویان عزیز 

مدیریت امور شاهد و ایثارگر  از تاریخ 97/7/28  به محل جدید خود واقع در ساختمان سابق دارو سازی انتقال یافت.

تلفن های تماس متعاقباً اعلام خواهد شد.

 

تقدیر از برترین های آموزشی ، پژوهشی ، فرهنگی و ورزشی درهمایش سالیانه دانشجویان شاهد و ایثارگر

    تقدیر از برترین های آموزشی ، پژوهشی ، فرهنگی و ورزشی درهمایش سالیانه دانشجویان شاهد و ایثارگر

مدیریت شاهد و ایثارگر دانشگاه در نظر دارد گردهمایی سالیانه دانشجویان شاهد و ایثارگر را با رویکرد تشویق و تقدیر از برترین های آموزشی ، پژوهشی ، فرهنگی و ورزشی برگزار نماید.

 کلیه دانشجویان شاهد و ایثارگر که در سال تحصیلی 96-95 (ابتدای مهر سال 95 تا انتهای شهریور 96) شاغل به تحصیل بوده و در زمینه های فوق الذکر درسطح وزارت بهداشت و درمان یا در سطح دانشگاه ، طبق شرح ذیل ، حائز کسب عنوان شده اند ، می توانند با ارائه یا ارسال مدارک و مستندات خود تا تاریخ  1396/11/15  به این مدیریت در لیست تقدیرشوندگان قرار گیرند.

پژوهشی:

1-  ارایه گواهی چاپ مقاله در سطح دانشگاهی یا بین المللی در سال تحصیلی 96-95

2- تألیف یا ترجمه کتاب درسال تحصیلی 96-95

3- اختراع یا نوآوری علمی ثبت شده در سال تحصیلی 96-95


آموزشی :

1- دانشجوی ممتاز

2- دانشجوی معدل الف

3- ارتقاء معدل

"نکته ی مهم"

مستندات آموزشی مربوطه در واحد آموزش مدیریت شاهد و ایثارگر موجود بوده و نیاز به ارسال مدارک نمی باشد.


فرهنگی:

کسب رتبه اول تا سوم در مسابقات فرهنگی در سال تحصیلی 96-95


ورزشی :

 کسب رتبه اول تا سوم در مسابقات ورزشی در سال تحصیلی 96-95

 

  •   کلیه رتبه ها و فعالیت های مذکور بایست در حوزه ی وزارت بهداشت و درمان یا دانشگاه علوم پزشکی مشهد انجام شده باشد.
  •  زمان ارسال مستندات: تا  1396/11/15   ، دبیرخانه مدیریت شاهد و ایثارگر - واقع در خیابان سناباد - جنب سناباد 7 
  •   با توجه به محدودیت زمان و انجام برنامه ریزی لازم ، از پذیرفتن مستندات بعد از زمان قید شده معذوریم.


  (شماره تماس جهت پاسگویی سوالات 38449102 داخلی 1 ) مدیریت شاهد و ایثارگر دانشگاه علوم پزشکی مشهد -  بهمن  1396

 

سایت های مرتبط